LAUDACJE STUDENCKIE 2016

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD ŚRODOWISKA STUDENCKIEGO ORGANIZOWANA PRZEZ SAMORZĄD STUDENTÓW UNIWERSYETEU JAGIELLOŃSKIEGO MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA 23 MAJA 2016 ROKU, GODZ.20.00

 

Czas do zakończenia składania zgłoszeń!

Przejdź do strony

O Laudacjach

Idea wręczania nagród „Laudacji studenckich” zrodziła się z potrzeby wyrażenia wdzięczności osobom, których pomoc i troska umożliwia studentom realizację ich projektów oraz przyczynia się do inicjowania
i upowszechniania pro-studenckich rozwiązań w zakresie dydaktyki akademickiej.

Nazwa wydarzenia i nagrody Samorządu Studentów UJ nawiązuje do praktyki wygłaszania laudacji (łac. laudo, laudare – chwalić), czyli mowy pochwalnej wygłaszanej w środowisku akademickim na cześć osób, którym przyznano tytuł profesora, doktora honoris causa czy inne prestiżowe wyróżnienie.

Ze względu na wagę wydarzenia w życiu społeczności Uczelni, ceremonia wręczania Laudacji Studenckich ma oficjalny charakter – statuetki wręczane są laureatom podczas uroczystej gali.

Ważnym aspektem Laudacji jest fakt, iż w procedurę wyboru laureatów bezpośrednio zaangażowani są studenci. To oni decydują o nominacji wskazując pracownika uczelni, którego chcą wyróżnić i podziękować za zaangażowanie i  trud pracy.

Przyjaciel Student

Nagroda „Przyjaciel studenta” przyznawana jest nauczycielowi akademickiemu  Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej pracy dydaktycznej charakteryzuje się wyjątkową troską o dobro studentów. Jest dla nich wsparciem nie tylko w procesie kształcenia, ale także w podejmowanej przez nich dodatkowej aktywności. Wykazuje żywe zainteresowanie wszechstronnym rozwojem swoich studentów – zarówno intelektualnym, jak i społecznym. Nie pozostaje obojętny na zgłaszane mu problemy społeczności studenckiej. Jest autorytetem dla swoich studentów, nie tylko w wykładanej przez siebie dyscyplinie naukowej.

 

 

Pomocna Dłoń

Nagroda „Pomocna dłoń” wręczana jest nauczycielowi nieakademickiemu Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej codziennej pracy wykazuje postawę pro-studencką. Jest wyrazem wdzięczności za wyrozumiałość i pomoc okazywaną studentom w ich indywidualnych sprawach oraz za praktyczne porady dotyczące funkcjonowania administracji uczelni, które umożliwiają studentom świadome uczestnictwo w życiu akademickim, zwłaszcza poprzez realizację własnych projektów.

 

 

Laudacja studencka za szczególne zasługi dla społeczności studenckiej UJ

Jest to nowa nieplebiscytowa kategoria, wprowadzona w aktualnej edycji ,,Laudacji studenckich,, Laureaci zostaną wybierani przez Kapitułę, podczas niejawnego posiedzenia.
Nagrodę otrzymuje osoba, która w swojej działalności na rzecz studentów przyczynia się do poprawy jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, budowania wśród pracowników i studentów kultury jakości kształcenia oraz promowania postawy prostudenckiej. Nagroda przyznawana jest wielu osobom w danej edycji.

LAUREACI III EDYCJI

Mecenas rozwoju

mgr inż. Lucjan Stalmach

Pro – studencka Instytucja

Scanmed Multimedis S.A.

Pomocna dłoń

mgr Iwona Wojtkiewicz, Wydział Matematyki i Informatyki

Przyjaciel studenta

dr Zdzisław Pogoda, Wydział Matematyki i Informatyki

Nagroda Honorowa

mgr Andrzej Kocemba

 

Zobacz wiecej..


LAUREACI II EDYCJI

Najlepszy dydaktyk

dr Urszula Hubicka, Wydział Farmaceutyczny

Pomocna dłoń

mgr Anna Strzelec, Specjalistka ds. administracyjnych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Instytucja przyjazna studentom

PZU SA

Za troskę o jakość kształcenia

Sekcja Analiz Jakości Kształcenia

Przyjaciel studenta

dr Paweł Czarnecki, Wydział Prawa i Administracji

Nagroda Honorowa

prof. dr hab. Andrzej Chwalba

 

Zobacz wiecej..

LAUREACI I EDYCJI

Najlepiej oceniony dydaktyk

dr hab. Paweł Laidler z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Pomocna dłoń

Pani Teresa Kapcia, Kwestor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytucja przyjazna studentom

Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”

 

Zobacz wiecej..

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin określa kryteria i procedurę wyłonienia laureatów nagrody „Laudacja Studencka” oraz zasady organizacji Gali wręczenia „Laudacji Studenckich” (Gala).

§2

Organizatorem Gali jest Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§3

Organizacja Gali oraz wręczenie nagród mają na celu wyrażenie przez społeczność studencką Uniwersytetu Jagiellońskiego wdzięczności osobom, które w znaczący sposób wspierają działalność studencką, a ich priorytetem jest dobro studentów.

§4

Nagrody wręczane są w następujących kategoriach:
1) Przyjaciel Studenta
2) Pomocna dłoń
3) Laudacja studencka za szczególne zasługi dla społeczności studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

§5

 1. Nagrody wymienione w § 4 pkt. 1) i 2) przyznawane są jednorazowo w danej edycji „Laudacji Studenckich” przez ogół studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez głosowanie powszechne, równe, tajne i bezpośrednie odbywające się za pomocą platformy USOSweb.
 2. Nagroda wymieniona w § 4 pkt. 3) przyznawana jest wielu osobom w danej edycji „Laudacji Studenckich” przez Kapitułę Nagrody„Laudacji Studenckich” (Kapituła).

 

II. NAGRODY PRZYZNAWANE PRZEZ KAPITUŁĘ

Kapituła Nagrody „Laudacje Studenckie”

§6

1.Kapitułę tworzą studenci, członkowie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Każdy członek Kapituły może zgłosić po jednym kandydacie w każdej kategorii nagrody przyznawanej przez Kapitułę.
3. Zgłoszone kandydatury nie podlegają publikacji.
4. Obrady Kapituły są niejawne.
5. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Samorządu Studentów UJ.

§7

1. Decyzje o przyznaniu nagrody dokonywane są w głosowaniu jawnym.
2. Każdy członek Kapituły posiada jeden głos.
3. Głosowanie odbywa się łącznie na wszystkich zaproponowanych kandydatów.
4. Wybór następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Kapituły.
5. W przypadku braku dokonania wyboru w pierwszym głosowaniu, głosowanie powtarza się, jednak z pominięciem kandydatury, która w poprzednim głosowaniu otrzymała najmniejszą liczbę głosów.

Nagroda honorowa
§8

 1. Kapituła może przyznać nagrodę honorową.
 2. Nagrodę honorową może otrzymać pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, który poprzez całokształt współpracy ze studentami i opieki nad nimi w sposób szczególny zasłużył się dla całej społeczności studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Nagroda honorowa przyznawana jest jednorazowo.
 4. Nagroda honorowa w czasie Gali wręczana jest w ostatniej kolejności.

            Laudacja studencka za osiągnięcia
§9

Nagrodę  otrzymuje osoba, która w swojej działalności na rzecz studentów przyczynia się do poprawy jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, budowania wśród pracowników i studentów kultury jakości kształcenia oraz promowania postawy prostudenckiej.

 

III. NAGRODY PRZYZNAWANE PRZEZ OGÓŁ STUDENTÓW UJ
Zgłaszanie kandydatów i wybór laureatów

§10

1. Kandydata do nagrody wymienionej w § 4 pkt. 1) lub 2) niniejszego Regulaminu może zgłosić Wydziałowa Rada Samorządu Studentów UJ (WRSS), Koło Naukowe lub grupa co najmniej 10 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Grupa studentów, WRSS lub Koło Naukowe mogą zgłosić wyłącznie po jednym kandydacie do każdej z nagród, o których mowa w ust. 1, przy czym nie jest dopuszczalne zgłoszenie tego samego kandydata do obydwu nagród.

§11

1. Zgłoszenia składane są w formie elektronicznej na adres wskazany przez Organizatora w terminach określonych i ogłoszonych zgodnie z § 13 Regulaminu na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie musi zawierać czytelne podpisy Kandydata wraz z podaniem informacji o roku i kierunku studiów.

§12

 1. Każdemu studentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego przysługuje podczas głosowania jeden głos w każdej kategorii, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez zalogowanie przez studenta na indywidualne konto w systemie USOS i oddanie głosu za pomocą utworzonego w tym celu na platformie USOSweb modułu.
 3. Sposób głosowania gwarantuje pełną anonimowość oddającemu głos.

§13

 1. Zarówno termin zgłaszania kandydatów jak i zakres czasowy głosowania określa Przewodniczący Kapituły.
 2. Terminy, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty niezwłocznie po ich ustaleniu.

Przyjaciel studenta
§14

 1. Nagrodę w kategorii „Przyjaciel studenta” otrzymuje nauczyciel akademicki zatrudniony na UJ jako podstawowym miejscu pracy, który w swej działalności w szczególny sposób ma na uwadze dobro studentów, ich rozwój oraz zdobycie przez nich wiedzy i umiejętności w jak najwyższym stopniu.
 2. Za nauczyciela akademickiego uważa się: pracownika naukowo-dydaktycznego,pracownika dydaktycznego, pracownika naukowego oraz dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej.

Pomocna dłoń
§15

 1. Nagrodę w kategorii „Pomocna dłoń” otrzymuje pracownik administracyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej codziennej pracy w sposób wyróżniający niesie studentom pomoc w rozwiązywaniu ich bieżących problemów.
 2. Za pracownika administracyjnego uważa się każdą osobę zatrudnioną przez Uniwersytet Jagielloński w celu innym niż praca naukowa bądź dydaktyczna, w szczególności: pracownika inżynieryjno – technicznego, pracownika obsługi, pracownika bibliotecznego, pracownika naukowo-technicznego, rezydenta.

ZASADY PORZĄDKOWE
§16

 1. Możliwość uczestniczenia w Gali posiadają zaproszone osoby, które potwierdziły swoją obecność w odpowiednim terminie wskazanym w zaproszeniu.
 2. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat od Uczestników Gali.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Gali z przyczyn od nich niezależnych.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty Uczestników zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Gali.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Galą.

§17

Potwierdzenie uczestnictwa w Gali jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 

Zgłaszanie Kandydatów

ZASADY

Procedura zgłaszania kandydatów, którzy wezmą udział w plebiscycie, jest dostępna w regulaminie Laudacji Studenckich (zobacz ,,O Laudacjach,, > ,, Regulamin,, ).
Kandydatów do kategorii plebiscytowych zgłasza się w formie elektronicznej tzn. wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz przesyłając skan zgłoszenia na adres: laudacje.studeckie@uj.edu.pl.

Ważne jest to, aby zgłoszenie zostało podpisane przez kandydata, co stanowi wyraz jego zgody na udział w plebiscycie.

Zgłaszanie Kandydatów

Pobierz Formularz

Przyjaciel Studenta

Zgłaszanie Kandydatów

Pobierz Formularz

Przyjaciel Studenta

Kandydaci

1. Kandydaci w kategorii „Pomocna Dłoń”

Bogusława Bugajska – Wydział Filologiczny

Pani Bogusława Bugajska jest pracownikiem Instytutu Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym UJ i zajmuje się obsługą administracyjną studentów filologii szwedzkiej. Prowadzony przez nią sekretariat jest wyjątkowym miejscem, gdzie studenci mogą przedstawić każdą swoją sprawę, nawet jeśli nie jest bezpośrednio związana z tokiem studiów – i zawsze liczyć na pomoc i dobrą radę. Mamy zatem ogromną przyjemność spotykania osoby, która łączy w swoich kontaktach z nami pełny profesjonalizm oraz życzliwość i serdeczność.
Z całą pewnością Pani Bogusława Bugajska w pełni zasługuje na tytuł „Pomocnej dłoni”. Przez  nominację do nagrody chcemy podziękować Naszej Pani Bogusi za otwartą postawę wobec studentów, każde dobre słowo i uśmiech, których nie szczędzi nam przy każdej wizycie w sekretariacie.

Aleksandra Cyran – Wydział Matematyki i Informatyki Pracownik Wydziału

Pani Aleksandra Cyran niewątpliwie jest Pomocną Dłonią studentów. Już od wejścia do sekretariatu można odczuć miłą atmosferę, która tam panuje. Jest to zasługa Pani Aleksandry, która zawsze wita studentów z uśmiechem i w dobrym humorze. W takich warunkach zdecydowanie przyjemniej i łatwiej jest załatwić wszystkie sprawy związane z naszymi studiami. Pani Aleksandra jest również osobą wyjątkowo kompetentną, co idealnie współgra z jej pozytywnym nastawieniem do świata i do studenta. Krótko mówiąc, Pani Aleksandra wie wszystko i zawsze chętnie dzieli się swoją wiedzą. Do tej puli dodajmy jeszcze cierpliwość – telefony co 10 min i 3 wizyty z tym samym pytaniem zawsze kończą się tak samo – udzieleniem pełnej i wyczerpującej odpowiedzi w danym temacie. Ponadto Pani Aleksandra jest życzliwa i wyrozumiała. Zawsze potrafi zrozumieć nawet najbardziej zagmatwane sytuacje i znaleźć dla nich rozwiązanie. Drzwi do sekretariatu są zawsze otwarte i od razu po wejściu, już na pierwszy rzut oka widać, że Pani Aleksandra każdego dnia spełnia swoją misję obsługi i pomocy studentom. Zapraszamy każdego, do odwiedzenia naszego sekretariatu dydaktycznego i na własne oczy przekonania się, kim jest Pomocna Dłoń.

Elżbieta Krąż – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Pani Elżbieta Krąż jest osobą pogodną i zawsze uśmiechniętą. Stara się rozwiązać każdy problem jak najszybciej i z jak największą korzyścią dla studenta.  Chętnie pomaga studentom w każdej sprawie, nawet tej najdelikatniejszej. Nigdy nie odmawia pomocy w sprawach studenckich, także poza godzinami dyżurów. Powiewa od niej optymizmem, często sama zaczepia studentów by z nimi porozmawiać oraz wymienić poglądy na różne kwestie, nie tylko tez związane z uczelnią. Ponadto aktywnie angażuje się w uczestnictwo  w inicjatywach skierowanych do studentów przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, między innymi w górskich wyprawach na Słowację. Dodatkowo Pani Elżbieta Krąż jest absolwentką geografii na naszym wydziale, przez co doskonale rozumie problemy i specyfikę studiów na kierunku geografia.

Agnieszka Mielczarska – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Pani Agnieszka Mielczarska, pracownik sekretariatu w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w głosowaniu zorganizowanym przez WRSS WSMiP UJ wśród studentów Wydziału w ubiegłym roku akademickim, zdobyła najwięcej głosów (ponad 100), pokonując wszystkich innych proponowanych przez Wydziałowy Samorząd kandydatów. Również w tym roku chcielibyśmy nagrodzić Panią Agnieszkę tym wspaniałym wyróżnieniem. Na co dzień ma kontakt ze studentami, zajmując się ich sprawami oraz pomagając w każdej kwestii. Codzienny uśmiech i nadzwyczajna chęć pomocy każdej osobie mającej z nią kontakt sprawiają, że studenci wskazują właśnie Panią Mielczarską jako ulubionego pracownika Instytutu. Każdego dnia, nawet pomimo godzin wewnętrznych pracy sekretariatu lub po godzinach pracy, Pani Agnieszka jest chętna do pomocy, jeśli tylko rozwiązanie problemu studenta leży w jej kompetencjach. Co warte podkreślenia, nawet jeśli nie jest w stanie rozwiązać problemu od ręki, kontaktuje się z odpowiednimi jednostkami Uniwersytetu i robi wszystko, żeby pomóc studentom. Zgłaszamy Panią Agnieszkę jako kandydata do Laudacji Studenckiej w kategorii Pomocna Dłoń, ponieważ niepodważalnie pozostaje Pomocną Dłonią na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Beata Sabala – Zielińska – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Pani redaktor bardzo dużo czasu spędza na pomocy studentom rozwijającym swój warsztat dziennikarski w rozgłośni UJOT FM. Jest bardzo zaangażowana w życie redakcji, szkoli studentów z obsługi profesjonalnych programów, udziela cennych rad, często pracuje razem z członkami redakcji nad serwisami informacyjnymi, obróbką materiałów na antenę czy też nad przygotowywaniem audycji autorskich. Stanowi dla studentów również ogromne wsparcie, daje dobre rady i wyciąga pomocną dłoń, gdy tylko studenci jej potrzebują. Często sama wychodzi z ciekawymi inicjatywami, a pomysłów członków redakcji wysłuchuje z ożywieniem i zainteresowaniem. Zawsze potrafi załagodzić konflikt i znaleźć rozwiązanie kryzysowej sytuacji.

Anna Stadnicka – Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Pani Anna Stadnicka jest pracownikiem naszego biura Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Jako główny administrator jednostki, odpowiada za szereg funkcji związanych bezpośrednio ze sprawami studenckimi, m.in. jest członkiem Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz koordynatorem Erasmus+. Choć MISH nie jest jednostką mieszczącą w sobie relatywnie wielu studentów, ilość pracy związanej z tokiem naszych studiów jest ogromna. Pani Ania zajmuje się zbieraniem naszych deklaracji programowych i zapisywaniem nas na zajęcia (których jest wiele), koordynuje kwestie związane z dydaktyką (umowy z jednostkami, minima programowe itd.) i przede wszystkim służy każdemu studentowi swą indywidualną pomocą. Jak wyrażają to nasze studia per se, każdy z nas boryka się z bardzo specyficznymi problemami dydaktycznymi (różne kierunki studiów, różny tok zaawansowania itd.). Pani Ania – bez względu na stopień skomplikowania
naszych sytuacji – zawsze z oddaniem stara się wyjaśnić wszelkie meandry dydaktyki i jasno przedstawić konieczne działania, mające rozwiązać dany problem. Kontakt z nią (zarówno pod względem merytorycznym jak i sprawnej odpowiedzi) przebiega na najwyższym poziomie – słana mailowo z jej strony odpowiedź w sobotę wieczór nie jest wielkim zaskoczeniem. Chyba każdy ze studentów MISH może przyznać, że wiele – wydawałoby się beznadziejnych sytuacji – było ratowanych przez rozwiązania i pomoc Pani Ani. Jednocześnie jest ona dla każdego studenta MISH jak Wergiliusz, który oprowadza od
pierwszego roku studiów po tajemniczym świecie studiów międzywydziałowych. Oprócz wspomnianej, profesjonalnej postawy Pani Ani, nie sposób ukryć, iż idea studiów
międzywydziałowych jest jej bardzo bliska i z poświęceniem angażuje się w rozwój naszej jednostki. Dzięki niej biuro MISH sytuuje się po przeciwnej stronie wobec klasycznego
wyobrażenia dziekanatu – jako studenci wiemy, że jest to miejsce, gdzie w sposób niezawodny i w przyjaznej atmosferze uzyskać możemy każdą pomoc (co potwierdzają bardzo pozytywne oceny pracy administracji naszej jednostki). „Pomocna dłoń” Pani Ani zasługuje naszym zdaniem na największe uznanie i docenienie, stąd zgłoszenie jej kandydatury.

Marta Szkuta – Włoch – Wydział Filologiczny

Pracownikiem administracji, który wyróżnia się spośród innych pracowników Wydziału Filologicznego jest Pani Marta Szkuta-Włoch, która zajmuje się obsługiwaniem studiów w Instytucie Filologii Romańskiej. Pani Marta od lat wyróżnia się uprzejmością, wyrozumiałością i zawsze jest skora pomóc każdemu, kto znalazł się w kłopotliwej sytuacji lub ma jakieś wątpliwości. Dodatkowo Pani Marta ma bardzo dobry kontakt z członkami Wydziałowej Rady Samorządu Studentów i jest w stanie udzielić każdej informacji w sposób jasny i wyczerpujący jednocześnie. Dodatkowym atutem jest też dowcip Pani Marty, który w żaden sposób nie wykracza poza przyjęte normy, żeby nie powiedzieć, że od pierwszego zetknięcia się chwyta za serce. Z tego powodu WRSS Wydziału Filologicznego postanawia zgłosić jako swoją kandydatkę do Laudacji w kategorii „Pomocna Dłoń” właśnie Panią Martę Szkutę-Włoch.

Agnieszka Zwadło – Wydział Historyczny

Pani Agnieszka Zwadło jest pracownikiem sekretariatu Instytutu Historii UJ. Zawsze wita wszystkich uśmiechem. Swoim przyjacielskim usposobieniem bardzo szybko zjednuje sobie nawet największych indywidualistów. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu pomaga studentom z problemami, które z ich perspektywy wydają się nierozwiązywalne. Jest niezwykle wyrozumiała i posiada prawdziwie anielską cierpliwość dla każdego studenta, bez względu na humor, pogodę czy porę. Cechuje ją wysoka kultura osobista, obowiązkowość i rzetelność. Jest osobą, która w pełni poświęca się dla studenta-jeżeli tego wymaga sytuacja, wysłucha go poza wyznaczonym do tego czasem, również w dni, w które sekretariat jest nieczynny. Stwarza wokół siebie miłą atmosferę, każdego traktuje z szacunkiem i czyni sekretariat przyjemnym miejscem. Praca ze studentami to jej pasja!

2. Kandydaci w kategorii „Przyjaciel studenta”

dr Katarzyna Bazarnik – Wydział Filologiczny

Doktor Katarzyna Bazarnik jest opiekunką Koła Naukowego Anglistów UJ. Zawsze informuje nas o zbliżających się wydarzeniach i inicjatywach, w które możemy się angażować. Zależy jej na kontakcie ze wszystkimi sekcjami Koła. Jest członkinią jury w konkursie „Press Any Key” organizowanym przez Sekcję Creative Writing. Odpowiedziała także pozytywnie na propozycję spotkania, na którym opowiedziała o swojej działalności naukowo-wydawniczej. Wzięła udział w Debacie Oksfordzkiej w Tarnowie jako członkini jury. Wspierała mówców i gratulowała im wygranej. Dodatkowo chętnie służy pomocą przy pisaniu prac i tekstów. Poświęca czas każdemu, kto tego potrzebuje. Starannie przygotowuje zajęcia, stosując różnorodne metody przekazywania wiedzy. Zaprosiła również profesora z Niemiec na zajęcia z Modern British Theatre. Oprócz tego dr Katarzyna Bazarnik z zaangażowaniem współpracuje z Międzywydziałowymi Indywidualnymi Studiami Humanistycznymi jako opiekun naukowy.

prof. dr hab. Krystyna Chojnicka – Wydział Prawa i Administracji

Prof. Chojnicka zasiada w kolegium dziekańskim Wydziału Prawa i Administracji nieprzerwanie od 14 lat. W latach 2002–2008 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich, zaś od 2008 r. sprawuje urząd dziekana. Osiem lat historii Wydziału pod jej kierownictwem można niewątpliwe zapisać po stronie sukcesów. Prof. Chojnicka z odwagą, niesłabnącym zaangażowaniem i godną podziwu skutecznością stawiała czoła wyzwaniom współczesności, wnosząc niebagatelny wkład w poprawę jakości kształcenia i obsługi administracyjnej, uatrakcyjnienie programu studiów i modernizację procesów dydaktycznych. Niekwestionowanym osiągnięciem jest uruchomienie nowego kierunku studiów i poszerzenie oferty zajęć praktycznych. W obliczu nasilającego się niżu demograficznego i rosnącej konkurencji zapewniła naszemu Wydziałowi pozycję lidera, o czym świadczyć mogą zarówno wyniki ogólnopolskich rankingów, jak i wyróżniające oceny MNiSW czy Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prof. Chojnicka położyła też ogromne zasługi na rzecz rozwoju infrastruktury Wydziału. To właśnie dzięki niej, począwszy od roku akademickiego 2016/2017, studenci i pracownicy będą mogli korzystać z nowego, przestronnego i dostosowanego do naszych potrzeb centrum dydaktycznego przy ul. Krupniczej.
Każdy, kto spotkał na swojej drodze prof. Chojnicką wie, że jest ona osobą niezwykle życzliwą i otwartą. Prof. Chojnicka zawsze wspierała wszelkie formy działalności studenckiej. W ramach swojej polityki szeroko włączała studentów w proces podejmowania decyzji, nadając Samorządowi pozycję równoprawnego partnera. W relacjach między studentami a pracownikami przyjmowała rolę mediatora, starannie ważąc interesy obu stron i niejednokrotnie stając w naszej obronie. Przez lata służyła nam wsparciem przy realizacji nawet najbardziej złożonych i kosztownych projektów, takich jak informator studenta, pożegnanie absolwentów czy wydziałowe ligi sportowe. Swoim patronatem obejmowała również działalność kół naukowych i organizacji studenckich, wspomagając je organizacyjnie i finansowo. Konsekwentnie wspierała udział studentów w różnego rodzaju konferencjach, seminariach, publikacjach naukowych, a nawet w prestiżowych konkursach międzynarodowych. Pod jej auspicjami przeprowadzono bodaj największą w historii reformę Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa – najstarszego koła naukowego w Polsce. Również dzięki jej staraniom Samorząd i TBSP dzielą obecnie wspólną siedzibę przy ul. Straszewskiego – siedzibę, której niejeden mógłby nam pozazdrościć.
Prof. Chojnicka dała się poznać nie tylko jako sprawny zarządca, ale także świetny dydaktyk. Jej zajęcia z zakresu historii doktryn politycznych i prawnych zawsze cieszyły się ogromną popularnością wśród studentów. Szczególnie dobrą opinię zyskały seminaria dyplomowe, które przez wielu uznawane są za modelowy przykład relacji mistrz-uczeń.

dr Krzysztof Ciesielski – Wydział Matematyki i Informatyki

Doktor Krzysztof Ciesielski od wielu lat cieszy się opinia najlepszego dydaktyka Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Jego Wykłady prowadzone są rzetelnie i zrozumiale. Zawsze, gdy student ma pytanie odnośnie treści kursu, dr Ciesielki chętnie udziela mu odpowiedzi.
Panująca na zajęciach atmosfera jest jedyna w swoim rodzaju. Nasz doktor często opowiada matematyczne anegdoty, czym zjednuje sobie słuchaczy. Wiele kursów na WMiI UJ prowadzonych jest jednostajnie i monotonnie – tego na zajęciach dr Ciesielskiego nie ma. Pomysłowość, oryginalność i inteligencja charakteryzujące naszego kandydata, sprawiają, że każdy wykładany przez Niego przedmiot jest wręcz oblegany przez studentów. Podobnie na ćwiczeniach – każda prowadzona przez doktora grupa zapełnia się jako pierwsza.
Doktor Ciesielski ma pasję, a to bardzo istotne w nauczaniu matematyki. Potrafi zainteresować wszystkich – co roku niezmiennie w dniu Wydziału Matematyk i Informatyki UJ to właśnie on wygłasza wykład dla pierwszorocznych studentów i nawet wtedy wszystkie grupy odwiedzające nas zapisują się na ten właśnie referat. Doktor Ciesielski niewątpliwie jest Przyjacielem Studenta.

dr hab. Piotr Dobosz – Wydział Prawa i Administracji

Dr hab. Piotr Dobosz – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ to idealny kandydat do nagrody „Przyjaciel studenta” Prowadzi on od wielu lat niezmiennie kilka grup ćwiczeniowych z prawa administracyjnego, które cieszą się sporą popularnością. Profesor zawsze jest życzliwy i pomocny, nierzadko udostępnia prywatny czas, by wytłumaczyć studentom zawiłości wykładanego przedmiotu, czy też dopytać ich celem postawienia lepszej oceny. Jest dobrym egzaminatorem, potrafiącym wydobyć ze studenta jego wiedzę. Ponadto od 2013 r. dr hab. Piotr Dobosz pełni funkcję opiekuna naukowego koła – Sekcji Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ, w której działa jest bardzo mocno zaangażowany sprawując opiekę merytoryczną w sposób dokładny i rzetelny. Profesor poświęca swój czas i środki na pomoc w realizacji wielu projektów (m. In. Chodzi o serię pięciu monografii naukowych, których wydanie bez jego pomocy nie byłoby możliwe – Profesor przeczytał i poprawił przeszło 150 artykułów, co wobec jego autorytetu naukowego i doświadczenia jest bezcenne). Wobec powyższego, z przedstawionych powodów dr hab. Piotr Dobosz jest nie tylko przyjacielem studenta, ale również prawdziwym mentorem.

prof. dr hab. Jacek Jawień – Wydział Lekarski

Dla mnie, jako przedstawicielki studentów 2 roku, zaproponowanie profesora Jawienia jako kandydata do tytułu „Przyjaciel Studenta” było czymś naturalny,, tak samo jak dla wszystkich studentów mojego roku. Pan Profesor jest osobą, która cechuje się wybitnie pro studencką postawą. Przedmiot, którego jest koordynatorem, uchodzi za jedno z największych wyzwań na całych studiach medycznych, jednakże swoimi działaniami sprawia, że uczenie się ogromnej ilości materiału z Farmakologii stało się dla wielu nie przykrym obowiązkiem, a przyjemnością. Już przed rozpoczęciem semestru otrzymaliśmy dodatkowe materiały oraz drogocenne uwagi, dzięki którym łatwiej było rozpocząć naukę i oswoić się z myślą o Farmakologii. Według mnie, największą zaletą Pana Profesora jest jego profesjonalne i odpowiedzialne podejście do ogromnego obowiązku, jakim jest koordynowanie przedmiotu dla tak dużej grupy studentów. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby Pan Profesor nie odpisał na maila czy nie rozwiał wątpliwości każdego studenta .Odpowiedzi na nasze pytania przychodzą z katedry Farmakologii zawsze błyskawicznie. Podczas gdy na innych katedrach trzeba czkać na nie nawet dniami, o ile w ogóle się je otrzyma. Nasz kandydat dba także, aby wszystkie wykłady i ćwiczenia odbywały się o czasie i w ustalonym miejscu – niejednokrotnie interweniował w kierownictwie Centrum Dydaktyczno Kongresowego, jeżeli wykład został odwołany lub przeniesiony. Same wykłady prowadzone są przez Pana Profesora w taki sposób, że na Sali wykładowej liczącej prawie 200 miejsc często nie można wcisnąć ani jednej dodatkowej osoby! Świadczy to o ogromnym zaangażowaniu w prowadzenie przedmiotu oraz o szacunku do wszystkich studentów. Z takim koordynatorem wszystkie zasady są jasne – każdy wie, jak działa system nieobecności, kolokwiów oraz zaliczeń. Jego podejście do studenta funkcjonuje na zasadzie relacji partnerskiej.
Uważamy, że tymi działaniami zyskał sobie sympatię wszystkich studentów, nie tylko drugiego roku kierunku lekarskiego i jest prawdziwym Przyjacielem Studenta. Moim zdaniem, gdyby na każdej katedrze była chociaż jedna osoba o charakterze charyzmie Pana Profesora, studia na naszym wydziale byłyby nie tylko ogromnym zaszczytem, ale przyjemnością.

dr hab. Beata Kowalska – Wydział Filozoficzny

Dr hab. Beata Kowalska związana z Instytutem Socjologii  to osoba, która każdego dnia dzieli się ze wszystkimi wokół swoim uśmiechem i pozytywnym podejściem do otaczającej się rzeczywistości. Jej entuzjastyczne podejście do życia przejawia się również podczas zajęć, na które studenci zawsze uczęszczają  z wielką przyjemnością, pomimo iż wymagania Profesorki są zawsze wysokie. Atmosfera stworzona na zajęciach daje swobodną możliwość wyrażania swoich myśli, poglądów i refleksji, co przynosi ogromną korzyść przede wszystkim dla studentów i  studentek, ale i dla samej Pani Profesor. Czas, który dr hab. Beata Kowalska poświęca wykracza daleko poza ramy zajęć, a często nawet poza przestrzeń Uniwersytetu. Jeżeli studenci mają jakieś ambitne i ciekawe pomysły, które chcieliby zrealizować jest niemal stuprocentowa szansa, że dr hab. Beata Kowalska włoży całą swoją energię oraz wiedzę i pomoże jak tylko będzie mogła.
Ponadto Pani Profesor swoje wartości często stara się przekuwać w realne działania. Jej liczne inicjatywy podejmowane ze studentami i studentkami – takie jak m.in.: marsz równości, warsztaty antydyskryminacyine,  „Witamy w Krakowie” pozytywnie wpływają na zmiany W naszym społeczeństwie. Jej zaangażowanie na rzecz walki z dyskryminacją i wykluczeniem różnych grup społecznych często ma rozgłos medialny, co świadczy o jej autorytecie w tej tematyce.
Dr bab. Beata Kowalska jest osobą, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, przez co nigdy nie rezygnuje ze swoich ambitnych planów i każdego dnia jeszcze bardziej inspiruje studentów.

dr Roger Krzyżewski – Wydział Lekarski

Doktor Krzyżewski jest pracownikiem Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii CM UJ i od dwóch lat opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym, działającym przy tej klinice. Jest aktywnym pracownikiem naukowym i bardzo wspiera działalność naukową studentów. W obecnym roku akademickim był opiekunem 13 prac naukowych, z których 7 zostało nagrodzonych na studenckich konferencjach naukowych. Podczas konferencji IMSC 2016 aktywnie uczestniczył w organizacji sesji neurologii i neurochirurgii, a także poprowadził warsztaty neurochirurgiczne, neuroanatomiczne i neuroradiologiczne. Był jednym z jurorów sesji Case Report. W ramach działalności Koła Naukowego poprowadził warsztaty przygotowujące do wystąpień konferencyjnych dostępne dla studentów wszystkich kierunków. Jako asystent ma znakomity kontakt ze studentami, z pasją przekazuje im swoją wiedzę, a prowadzone przez niego zajęcia zawsze są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Uczestniczył także w cieszącym się ogromną popularnością wydarzeniu IFMSA Poland – Poznaj Swoją Specjalizację, na którym prezentował zalety neurochirurgii studentom. Doktor Krzyżewski cieszy się bardzo dobrą opinią studentów, a każdy członek naszego Koła Naukowego zawsze może liczyć na jego wsparcie, dlatego chcielibyśmy zgłosić jego kandydaturę do nagrody „Laudacji Studenckich” w kategorii „Przyjaciel Studenta”.

mgr Marcin Kubat – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Pan redaktor zasługuje na miano Przyjaciela Studenta jak nikt inny. Profesjonalnie i na poważnie kieruje pracą redakcji studenckiego radia UJOT FM, zachowując przy tym bezpośrednie i przyjazne podejście do studentów. Lwią część swojego czasu i energii poświęca na życie akademickiej rozgłośni. Zaraża pozytywną energią i motywacją do działania. Oddaje się do dyspozycji studentów w każdej wolnej chwili, także przez telefon, jeśli sytuacja jest pilna-ich interes jest dla Pana redaktora niezwykle ważny. Konsultuje z redakcją swoje pomysły na temat działalności radia, dyskutuje z nimi na temat każdego materiału, który członkowie redakcji przygotowują dla radia lub poza nim, można powiedzieć, że red. Kubat pomaga spełnić dziennikarskie marzenia młodych ludzi.

dr Mikołaj Małecki – Wydział Prawa i Administracji

Doktor Mikołaj Małecki jako otwarty i przystępny członek Katedry Prawa Karnego, zawsze chętnie pomaga swoim studentom. Uśmiechnięty i sympatyczny na zajęciach, bez problemu odpowie na każde zadane pytanie. Jest wymagający, ale pro studencki – zawsze znajdzie się wyjście z trudnej sytuacji dydaktycznej studenta. Pan Doktor chętnie przyjmuje studentów na dyżurze. Do studentów podchodzi z szacunkiem, jest zawsze punktualny. Rozumie ideę partnerstwa na płaszczyźnie student-wykładowca , która jest tak ważna dla tworzenia wysokiego poziomu kształcenia na naszej Uczelni. Pan Doktor Mikołaj Małecki powinien zostać wyróżniony w odpowiedni sposób jako Przyjaciel Studenta.

dr Jakub Mielczarek- Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wybór Pana dr Jakuba Mielczarka, jako kandydata do nagrody „Laudacji Studenckich” w kategorii „Przyjaciel Studenta” od samego początku był dla nas oczywisty. Jego podejście do
pracy oraz zaangażowanie w przekazywanie wiedzy, a także wyrozumiałość i cierpliwość z jakimi podchodził do każdego studenta sprawiały, że atmosfera na zajęciach była ciepła i przyjazna. Niejednokrotnie pracował z nami po godzinach na konsultacjach, gdzie ze stoickim spokojem i do czasu aż zrozumiemy, tłumaczył nie tylko zagadnienia z ćwiczeń, ale też zaawansowane operacje
matematyczne, z którymi niektórzy z nas mieli ogromne problemy. Warto dodać, że dr Mielczarek jest współtwórcą przedsięwzięcia „M.A.R.S. ­ Modular Analog Research Station”, co ogromnie
nas zainspirowało do nauki i dalszego rozwoju, aby w przyszłości też brać udział w takich niesamowitych projektach. Ponadto nasz kandydat jest także współzałożycielem „Garażu Złożoności”, w którym pomaga realizować studentom, doktorantom i pracownikom UJ ich niestandardowe i interdyscyplinarne projekty naukowe. Dzięki takim ludziom jak dr Jakub Mielczarek mamy możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, oraz zawsze możemy liczyć na jego niezawodną pomoc. Właśnie dlatego uważamy, że zasługuje on na tytuł „Przyjaciela Studenta”.

prof. Krzysztof Pałecki – Wydział Prawa i Administracji

Profesor Krzysztof Pałecki to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób na naszej uczelni. Od wielu lat jest związany z Wydziałem Prawa i Administracji UJ. Jest pracownikiem naukowym Uczelni, prawnikiem, wybitnym specjalistą w dziedzinie socjologii prawa i autorem wielu ciekawych publikacji. Jego praca akademicka i dorobek badawczy został doceniony przez Prezydenta RP, który przyznał Krzysztofowi Pałeckiemu tytuł Profesora. Poza działalnością w Uniwersytecie, jest on również wybitnym i pełnym sukcesów mediatorem, który wielokrotnie brał udział w rozwiązywaniu kluczowych światowych problemów. Był uczestnikiem, koordynatorem i kierownikiem wielu badań naukowych. Profesor Pałecki to nowoczesna wersja człowieka renesansu. Wspiera nie tylko rozwój nauki, ale i kultury. Od wielu lat jest członkiem „Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych” w Krakowie. Swój wolny czas poświęca też na działalność charytatywną. Jest związany z jednym ze światowych stowarzyszeń mających za cel pomoc potrzebującym – Rotary International a lokalnie z klubem Rotary Kraków-Wawel. Jego hobby to narciarstwo i tenis. Profesor Pałecki to zdecydowanie osoba, która jest równocześnie mentorem jak i przyjacielem. Jego ogromna wiedza i doświadczenie oraz poczucie humoru sprawia, że wielu studentów z uśmiechem na twarzy uczestniczy w jego zajęciach na uczelni. Pan Profesor w łatwy i przystępny sposób potrafi przekazać uczniom swoją wiedzę. Nigdy nie patrzy na studenta z góry, ale traktuje go jak partnera do rozmowy. Na wykładach i seminariach nigdy nie ma mowy o nudzie, każdy może zabrać głos w dyskusji, a Pan Profesor umila czas interesującymi anegdotami. Praca jest jego pasją, a możliwość kształcenia młodego pokolenia sprawia mu zawsze przyjemność. Profesor Pałecki to postać szanowana nie tylko wśród studentów, ale także pracowników uczelni. Chociaż jest już na emeryturze, to jednak nadal wspiera Uczelnię i prowadzi seminaria dla doktorantów. Mimo tak wielu obowiązków zawsze znajdzie czas dla każdego studenta i chętnie odpowie mi na nurtujące go pytania, posłuży pomocą. Krzysztof Pałecki to bez dwóch zdań wierny przyjaciel studenta.

prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka – Wydział Nauk o Zdrowiu

Uzasadnienie: Pani Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Prodziekan naszego wydziału, jest osobą ogromnie życzliwą i otwartą względem studentów. Wspaniały wykładowca, który potrafi zainteresować każdym tematem, a zarazem człowiek potrafiący pochylić się nad najdrobniejszym studenckim problemem mimo ogromu obowiązków. Zawsze miła i uśmiechnięta potrafi zarażać swoim optymizmem. Bardzo chętnie angażuje się w inicjatywy studenckie, a nawet czynnie w nich uczestniczy, czego najlepszym przykładem jest coroczna obecność na Rajdzie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Jest to wspaniała osoba, która jest dla wielu z nas autorytetem

dr Klaudia Socha – Wydział Polonistyki

W imieniu członków Kola Naukowego Edytorów UJ pragniemy zgłosić kandydaturę dr Klaudii Sochy do nagrody „przyjaciel studenta” w plebiscycie Laudacje studenckie.
Dr Klaudia Socha od lat pełni funkcję opiekuna KNE UJ i wspiera studentów w podejmowanych przez nich działaniach. Uczestniczy w spotkaniach KNE w Krakowie, ale też towarzyszy studentów w większości wyjazdów naukowych na terenie całej Polski. Zaraża pasją do edytorstwa i typografii zarówno podczas zajęć ze składu komputerowego, poligrafii i redakcji technicznej, jak i w czasie dodatkowych konsultacji. Nie odmawia studentom pomocy w zakresie przygotowania prac zaliczeniowych czy dyplomowych, a w razie potrzeby udostępnia z własnych zbiorów trudne do zdobycia pozycje bibliograficzne Wykorzystując kontakty branżowe, umożliwia studentom poznanie wybitnych specjalistów z dziedziny edytorstwa i typografii.
Dr Klaudia Socha jest „przyjacielem studenta” także prywatnie. Służy radą w kwestii wyboru ścieżki zawodowej i utrzymuje stały kontakt ze swoimi absolwentami. Nie sposób wymienić wszystkich jej zasług, a jako studenci chcielibyśmy podziękować jej za pomoc zgłoszeniem do Laudacji studenckich

dr hab. Magdalena Strus – Wydział Lekarski

Pani dr hab. Magdalena Strus jest bardzo miłą i sympatyczną osobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze można ją prosić o wytłumaczenie niezrozumiałych zagadnień oraz o pomoc w rozwiązaniu naszych problemów. W czasie prowadzenia zajęć pani doktor zawsze mówi z zaangażowaniem, potrafi zaciekawić studentów omawianymi zagadnieniami. Widać, że zależy jej na tym, aby studenci jak najwięcej wynieśli z jej zajęć i zdobytą wiedzę potrafili wykorzystać w przyszłości. Jest otwartą i uśmiechniętą osobą, chętnie pomaga studentom. Uważamy, że pani dr Magdalena Strus zasługuje na wyróżnienie, jakim będzie otrzymanie nagrody „Przyjaciel Studenta”.

dr Magdalena Sztandara – Wydział Historyczny

Doktor Magdalena Sztandara, wzorowo wypełniając obowiązki Dyrektora do spraw studenckich Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ w mijającej kadencji, swoją pracą i postawą znacznie przyczyniła się do poprawy jakości i efektywności nauczania w Instytucie. Przez cały czas była otwarta na propozycje studentów, umożliwiając realizację wielu z nich, a także niosąc pomoc w zakresie kontaktu z innymi wykładowcami, władzami wydziału i Uniwersytetu. Doktor Sztandara zasługuje na podziękowanie ze strony studentów za nieocenione działania w polu organizacji i dydaktyki, dzięki którym Instytut wszedł na nowy poziom, mogąc obecnie śmiało konkurować z analogicznymi jednostkami w Polsce i na świecie. Bez jej wysiłków nie udałoby się tego osiągnąć.

dr Paweł Ścigaj – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dr Paweł Ścigaj – politolog, wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, pełni w nim także funkcję dyrektora do spraw dydaktycznych. Doktor Ścigaj to osoba otwarta na wszelkie problemy studenckie, zawsze służy radą i doświadczeniem. Studentów traktuje jako swoich partnerów, nie jako petentów. Przy wszelkich składanych wnioskach do niego jako dyrektora ds. dydaktycznych w pierwszej kolejności odwołuje się do Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale również jak życzliwy człowiek uwzględnia sytuacje wyjątkowe, a także każdego studenta traktuje indywidualnie. Ponadto cieszy się dużą popularnością wśród studentów jako prowadzący zajęcia. Często używa niekonwencjonalnych metod dydaktycznych, które trafiają do studentów i pozwalają zdobywać często skomplikowaną wiedzę w zaskakująco szybki i efektywny sposób. Dzięki swojemu poczuciu humoru potrafi nawiązać ze studentami więź partnerską, która pozwala na wspólną pracę na najwyższym poziomie zaufania i jakości. Dr Ścigaj regularnie otrzymuje bardzo dobre oceny w ankietach studenckich i bez wątpienia podnosi jakość kształcenia w Instytucie. Warto nadmienić, iż dr Paweł Ścigaj prowadzi krótki przedmiot „Szkolenie Uniwersyteckie” z etyki akademickiej dla studentów pierwszego roku. Początkowo niechętnie podchodzący do tego przedmiotu studenci, dzięki postawie dr Ścigaja, zauważyli, że Szkolenie ma swoją rację bytu i sens, a na koniec zajęcia zostały przez nich pozytywnie ocenione. Przy okazji studenci nie ukrywają, że główna zasługa leży po stronie doktora, dyrektora, a chyba co najważniejsze przyjaciela studentów.

dr Halina Ślesak – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

W imieniu studentów pierwszego roku i Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi chcielibyśmy zgłosić kandydaturę Pani dr Haliny Ślesak do nagrody „Przyjaciel studenta”.
Pani dr Halina Ślesak pełni funkcję doradcy studentów pierwszego i drugiego roku na kierunku biologia. Zawsze służy pomocną dłonią i wspiera studentów, szczególnie w trudnym okresie rejestracji na przedmioty. W ankiecie przeprowadzonej wśród studentów pierwszego roku Pani dr Ślesak otrzymała najlepszą, jednoznacznie pozytywną ocenę spośród wszystkich doradców. Studenci doceniali indywidualnie podejście, wysoką kulturę osobistą i zaangażowanie kandydatki. Również podczas zajęć dydaktycznych Pani dr Ślesak zawsze stara się pomóc studentom, zaraża ich pozytywną energią i fascynacją do nauki, a przed samym egzaminem gotowa była poświęcić swój czas  studentom, nawet w beznadziejnych przypadkach. Warto również docenić działania Pani dr Ślesak w Radzie Programowej kierunku biologia, na której zawsze stara się działać na korzyść studentów.

prof. Jerzy Vetulani – Collegium Medicum UJ 

Profesor Jerzy Vetulani od wielu lat z zapałem popularyzuję naukę, w szczególności nauki biologiczne, neuronauki i psychofarmakologię, wychodząc z przekazem głównie do środowiska akademickiego i studenckiego podczas licznych wykładów otwartych i dyskusji w Krakowie. Poprzez tego typu otwarte spotkania – z których większość nie przynosi profesorom żadnych korzyści materialnych – z pewnością poszerzają się wiedza i horyzonty studentów naszego Uniwersytetu. W prelekcjach prof. Vetulaniego znajdzie wiele ciekawego nie tylko student biologii czy medycyny, ale też filozofii, psychologii czy kognitywistyki Choć nie jest pracownikiem etatowym Anie nie wykłada regularnie na Uniwersytecie w języku polskim (kursy  dla studentów amerykańskich) – jest nieocenionym przyjacielem krakowskiego studenta.

prof. dr hab. Andrzej Warczak – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. dr hab. Andrzej Warczak jest najlepszym kandydatem do otrzymania nagrody tegorocznych Laudacji Studenckich w kategorii „Przyjaciel Studenta” według członków Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz studentów naszego Wydziału.
Pragniemy wymienić kilka powodów, dzięki którym podjęliśmy decyzję dlaczego nasz Dziekan zasługuje na to wyróżnienie:
– pomimo licznych obowiązków i napiętego grafiku potrafi znaleźć czas dla każdego studenta Wydziału, a w sytuacjach awaryjnych zawsze służy pomocą podchodząc indywidualnie i prostudencko do wszelkich kwestii,
– spotkania zawsze przebiegają w miłej atmosferze, a każdy student zostaje wysłuchany i jeśli przykładowo Dziekan osobiście nie rozwiąże jego problemu zostanie wskazana odpowiednia osoba, która się sprawą zajmie, a Profesor zawsze rozpatruje kwestie sporne zważając na dobro ogółu oraz argumentując swoje działania i działając obiektywnie,
– zarówno w czasie jak i poza ustalonymi godzinami dyżurów można umówić się na spotkanie, przy czym często poświęcany jest prywatny czas także w godzinach wieczornych, aby swobodnie omówić sprawy związane z administracją, tokiem studiów, organizacjami studenckimi lub zupełnie innymi kwestiami dotyczącymi naszego Wydziału,
– Profesor jest wspaniałym dydaktykiem i świetnym naukowcem oddanym w całości temu czym się zajmuje: wykłady zawsze prowadzi z uśmiechem na twarzy, tłumacząc w sposób jasny skomplikowane zagadnienia, nawet bardzo opornym studentom, którzy przez lata wspominają zajęcia, a co najważniejsze pamiętają wykładany materiał,
– po zajęciach poczucie humoru Dziekana nigdy nie opuszcza, a najlepszym przykładem są anegdoty i żarty które towarzyszą nie tylko, żeby rozluźnić napięta atmosferę, ale często, aby wzbudzić uśmiech na twarzy drugiej osoby, rzadko spotyka się profesora tak ciepłego i z przyjemnym usposobieniem, który wszystkich traktuje równo niezależnie od tego kim są,
– po dwóch kadencjach pełnienia funkcji Dyrektora Instytutu Fizyki UJ jest osobą bardzo wyrozumiałą i cierpliwą w pełni poświęcającą się swojej pracy zarówno dydaktycznej jak i administracyjnej, a tej drugiej poświecił już ponad dekadę swojego życia, Dziekana interesują najdrobniejsze szczegóły troszczy się zarówno o studentów jak i cały Wydział. Wszyscy darzą prof. dr hab. Andrzeja Warczaka ogromnym szacunkiem na jaki w pełni zasługuje.

dr hab. Hubert Wolanin – Wydział Filologiczny

Wśród profesorów Wydziału Filologicznego jednym z najbardziej rozpoznawalnych nie tylko w Instytucie Filologii Klasycznej, ale też w innych Instytutach jest dr hab. Hubert Wolanin, wybitny naukowiec w dziedzinie językoznawstwa greckiego i łacińskiego. Nie jeden finalista bądź laureat Olimpiady z języka łacińskiego i kultury antycznej nie jest w stanie przejść obojętnie, wiedząc, że przekracza próg Wydziału, na którym od wielu lat pracuje profesor Wolanin. Dodatkowo trzeba wspomnieć o wspaniałym darze oratorskim Pana Profesora, który co roku godnie żegna absolwentów naszego Wydziału, podsycając ducha studentów-absolwentów. Pan Profesor poza byciem człowiekiem oczytanym i bardzo elokwentnym jest też dowcipny. Jego podejście do studentów i miłość wobec tak ostatnio lekceważonej nauki i kultury antycznej zasługują na wyróżnienie poprzez zgłoszenie go jako kandydata do otrzymania Laudacji w kategorii „Przyjaciel Studenta”.

mgr Elżbieta Żurawska – Wydział Filologiczny

Pani Magister Elżbieta Żurawska jest pracownikiem Zakładu Filologii Szwedzkiej w Instytucie Filologii Germańskiej UJ. Zajęcia przez nią prowadzone odznaczają się najwyższym stopniem profesjonalizmu i są zawsze bardzo starannie przygotowane tak, aby treściwie wypełnić każdą minutę. Świetną opinię studentów o zajęciach Pani Magister, których tematyka oscyluje przede wszystkim wokół zagadnień praktycznej nauki języka szwedzkiego oraz krajoznawstwa, potwierdzają bardzo wysokie wyniki ankiet przeprowadzanych po każdym semestrze zajęć oraz związane z nimi wyróżnienia za wysoką jakość pracy dydaktycznej.
Jesteśmy przekonani, że Pani Magister Elżbieta Żurawska w pełni zasługuje na wyróżnienie tytułem „Przyjaciela Studenta” – nie tylko ze względu na wzorowe wypełnianie swoich obowiązków zawodowych, ale przede wszystkim otwartą postawę i gotowość do pomocy w każdej sytuacji. Poprzez zgłoszenie Jej kandydatury chcielibyśmy serdecznie podziękować za okazywaną nam codzienną życzliwość i wsparcie.

dr hab. Krystyna Żuwała – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Dr hab. Krystyna Żuwała to nauczyciel akademicki w Instytutu Zoologii. . Na całym Wydziale nie ma osoby, która nie znałaby tak serdecznej postaci jaką jest Pan Docent. Zawsze z zadowoleniem podchodzi do studentów szukając rozwiązań stawiając na pierwszym miejscu ich dobro. Pomimo wyznaczonych dyżurów, sprawami studentów zajmuje się również w swoim pokoju, w czasie przeznaczonym na własne badania naukowe. Często kiedy sytuacja wymaga rozmowy z prowadzącym sama decyduje się porozmawiać w imieniu studenta lub grupy studentów, ponieważ wie, że jej słowo da lepszy skutek niż wypowiadane przez starostę roku, czy zwykłego studenta. Nie można zapomnieć, że jest również wspaniałym dydaktykiem, nie odmawia pomocy w sprawach związanych z nauką nikomu. Prowadzi zajęcia zarówno dla studentów Biologii jak i Ochrony Środowiska. Często spotkać można Panią dr hab. na Wydziale również w godzinach wieczornych, jak załatwia sprawy związane z dydaktyką, jakością kształcenia, stara się o udogodnienia dla studentów naszego Wydziału, a bardzo często spotyka się również z prowadzącymi, którzy wtedy znajdują czas, aby rozwiązywać problemu studenckie.

Plebiscyt

W Plebiscycie uprawnieni do głosowania są wszyscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Decydują oni o przyznaniu nagród plebiscytowych – „Przyjaciel studenta” i „Pomocna dłoń”. Każdy student może oddać jeden głos w każdej kategorii.

O przyznaniu nagrody w kategorii „Laudacja studencka za szczególne zasługi dla społeczności studenckiej UJ” decyduje Kapituła.

Szczegółowe informacje dotyczące plebiscytu oraz formy głosowania znajdują się w regulaminie Laudacji Studenckich (zobacz ,,O Laudacjach,, > ,, Regulamin,, )

W celu oddania głosu należy zalogować się na indywidualne konto na stronie www.usosweb.uj.edu.pl  a następnie otworzyć zakładkę MODUŁY DODATKOWE i przejść do sekcji WYBORY.

Przypominamy, że każdemu studentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego przysługuje podczas głosowania jeden głos w każdej kategorii.
Głosowanie trwa od 16 – 19 maja 2016 roku. Laureaci poszczególnych kategorii zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali w dniu 23maja br.

Nagroda

Laureaci ,,Laudacji studenckich” oprócz tekstu okolicznościowej mowy pochwalnej otrzymują wyjątkową statuetkę zaprojektowaną specjalnie na tę okazję. Trofeum przedstawia  dłoń podtrzymującą zwój dokumentu przewiązany wstążką – symbol laudacji.

 

Podczas II Edycji statuetki zostały znacznie zmodyfikowane i obecnie są nieodłącznym elementem uroczystości oraz znakiem rozpoznawczym wydarzenia. Wykonywane są z brązu na postumencie z granitu. Opatrzone są dodatkowo okazjonalnym grawerem na mosiężnej tabliczce.

W skład Kapituły wchodzą studenci będący członkami Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ich zadaniem jest wybór laureatów Laudacji  studenckich w kategoriach nieplebiscytowych.

 

Skład osobowy Kapituły:

Patrycja Piłat – Przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Paweł Adamiec -Wydział Prawa i Administracji

Jakub Bakonyi – Wydział Prawa i Administracji

Aleksandra Bajorek -Wydział Matematyki i Informatyki

Anna Ciszek – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Filip Bochno -Wydział Filozoficzny

Iga Kiermut – Wydział Polonistyki

Aleksandra Kuzior – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Tomasz Majdański – Wydział Nauk o Zdrowiu

Aleksandra Roznowska – Wydział Chemii

Patronaty

wspolpraca

Organizatorzy

Organizator – Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

 .

Koordynator projektu

Paweł Adamiec Sylwia Wyka

 

.

Zespół ds. organizacji

Anna Grzywacz
Jakub Jach
Justyna Ponichtera
Emilia Wilgucka
Paula Wyród

Zespół ds. promocji

Martyna Grabiec
Anna Kalita
Karolina Leśniak
Weronika Mania
Rafał Nowak
Małgorzata Soppa
Joanna Wąsowska

Zespół ds. zaopatrzenia

Cyprian Chmielewski
Magdalena Gordon

Formularz kontaktowy

Bądź w kontakcie z nami!