LAUDACJE STUDENCKIE 2017

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD ŚRODOWISKA STUDENCKIEGO ORGANIZOWANA PRZEZ SAMORZĄD STUDENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA

 

Czas do zakończenia głosowania w USOSweb!

 

Przejdź do strony

O Laudacjach

Idea wręczania nagród „Laudacji studenckich” zrodziła się z potrzeby wyrażenia wdzięczności osobom, których pomoc i troska umożliwia studentom realizację ich projektów oraz przyczynia się do inicjowania
i upowszechniania pro-studenckich rozwiązań w zakresie dydaktyki akademickiej.

Nazwa wydarzenia i nagrody Samorządu Studentów UJ nawiązuje do praktyki wygłaszania laudacji (łac. laudo, laudare – chwalić), czyli mowy pochwalnej wygłaszanej w środowisku akademickim na cześć osób, którym przyznano tytuł profesora, doktora honoris causa czy inne prestiżowe wyróżnienie.

Ze względu na wagę wydarzenia w życiu społeczności Uczelni, ceremonia wręczania Laudacji Studenckich ma oficjalny charakter – statuetki wręczane są laureatom podczas uroczystej gali.

Ważnym aspektem Laudacji jest fakt, iż w procedurę wyboru laureatów bezpośrednio zaangażowani są studenci. To oni decydują o nominacji wskazując pracownika uczelni, którego chcą wyróżnić i podziękować za zaangażowanie i  trud pracy.

Przyjaciel Student

Nagroda „Przyjaciel studenta” przyznawana jest nauczycielowi akademickiemu  Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej pracy dydaktycznej charakteryzuje się wyjątkową troską o dobro studentów. Jest dla nich wsparciem nie tylko w procesie kształcenia, ale także w podejmowanej przez nich dodatkowej aktywności. Wykazuje żywe zainteresowanie wszechstronnym rozwojem swoich studentów – zarówno intelektualnym, jak i społecznym. Nie pozostaje obojętny na zgłaszane mu problemy społeczności studenckiej. Jest autorytetem dla swoich studentów, nie tylko w wykładanej przez siebie dyscyplinie naukowej.

 

 

Pomocna Dłoń

Nagroda „Pomocna dłoń” wręczana jest nauczycielowi nieakademickiemu Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej codziennej pracy wykazuje postawę pro-studencką. Jest wyrazem wdzięczności za wyrozumiałość i pomoc okazywaną studentom w ich indywidualnych sprawach oraz za praktyczne porady dotyczące funkcjonowania administracji uczelni, które umożliwiają studentom świadome uczestnictwo w życiu akademickim, zwłaszcza poprzez realizację własnych projektów.

 

 

Laudacja studencka za szczególne zasługi dla społeczności studenckiej UJ

Jest to nowa nieplebiscytowa kategoria, wprowadzona w aktualnej edycji ,,Laudacji studenckich,, Laureaci zostaną wybierani przez Kapitułę, podczas niejawnego posiedzenia.
Nagrodę otrzymuje osoba, która w swojej działalności na rzecz studentów przyczynia się do poprawy jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, budowania wśród pracowników i studentów kultury jakości kształcenia oraz promowania postawy prostudenckiej. Nagroda przyznawana jest wielu osobom w danej edycji.

LAUREACI III EDYCJI

Mecenas rozwoju

mgr inż. Lucjan Stalmach

Pro – studencka Instytucja

Scanmed Multimedis S.A.

Pomocna dłoń

mgr Iwona Wojtkiewicz, Wydział Matematyki i Informatyki

Przyjaciel studenta

dr Zdzisław Pogoda, Wydział Matematyki i Informatyki

Nagroda Honorowa

mgr Andrzej Kocemba

 

Zobacz wiecej..


LAUREACI II EDYCJI

Najlepszy dydaktyk

dr Urszula Hubicka, Wydział Farmaceutyczny

Pomocna dłoń

mgr Anna Strzelec, Specjalistka ds. administracyjnych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Instytucja przyjazna studentom

PZU SA

Za troskę o jakość kształcenia

Sekcja Analiz Jakości Kształcenia

Przyjaciel studenta

dr Paweł Czarnecki, Wydział Prawa i Administracji

Nagroda Honorowa

prof. dr hab. Andrzej Chwalba

 

Zobacz wiecej..

LAUREACI I EDYCJI

Najlepiej oceniony dydaktyk

dr hab. Paweł Laidler z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Pomocna dłoń

Pani Teresa Kapcia, Kwestor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytucja przyjazna studentom

Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”

 

Zobacz wiecej..

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin określa kryteria i procedurę wyłonienia laureatów nagrody „Laudacja Studencka” oraz zasady organizacji Gali wręczenia „Laudacji Studenckich” (Gala).

§2

Organizatorem Gali jest Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§3

Organizacja Gali oraz wręczenie nagród mają na celu wyrażenie przez społeczność studencką Uniwersytetu Jagiellońskiego wdzięczności osobom, które w znaczący sposób wspierają działalność studencką, a ich priorytetem jest dobro studentów.

§4

Nagrody wręczane są w następujących kategoriach:
1) Przyjaciel Studenta
2) Pomocna dłoń
3) Laudacja studencka za szczególne zasługi dla społeczności studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

§5

 1. Nagrody wymienione w § 4 pkt. 1) i 2) przyznawane są jednorazowo w danej edycji „Laudacji Studenckich” przez ogół studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez głosowanie powszechne, równe, tajne i bezpośrednie odbywające się za pomocą platformy USOSweb.
 2. Nagroda wymieniona w § 4 pkt. 3) przyznawana jest wielu osobom w danej edycji „Laudacji Studenckich” przez Kapitułę Nagrody„Laudacji Studenckich” (Kapituła).

 

II. NAGRODY PRZYZNAWANE PRZEZ KAPITUŁĘ

Kapituła Nagrody „Laudacje Studenckie”

§6

1.Kapitułę tworzą studenci, członkowie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Każdy członek Kapituły może zgłosić po jednym kandydacie w każdej kategorii nagrody przyznawanej przez Kapitułę.
3. Zgłoszone kandydatury nie podlegają publikacji.
4. Obrady Kapituły są niejawne.
5. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Samorządu Studentów UJ.

§7

1. Decyzje o przyznaniu nagrody dokonywane są w głosowaniu jawnym.
2. Każdy członek Kapituły posiada jeden głos.
3. Głosowanie odbywa się łącznie na wszystkich zaproponowanych kandydatów.
4. Wybór następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Kapituły.
5. W przypadku braku dokonania wyboru w pierwszym głosowaniu, głosowanie powtarza się, jednak z pominięciem kandydatury, która w poprzednim głosowaniu otrzymała najmniejszą liczbę głosów.

Nagroda honorowa
§8

 1. Kapituła może przyznać nagrodę honorową.
 2. Nagrodę honorową może otrzymać pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, który poprzez całokształt współpracy ze studentami i opieki nad nimi w sposób szczególny zasłużył się dla całej społeczności studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Nagroda honorowa przyznawana jest jednorazowo.
 4. Nagroda honorowa w czasie Gali wręczana jest w ostatniej kolejności.

            Laudacja studencka za osiągnięcia
§9

Nagrodę  otrzymuje osoba, która w swojej działalności na rzecz studentów przyczynia się do poprawy jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, budowania wśród pracowników i studentów kultury jakości kształcenia oraz promowania postawy prostudenckiej.

 

III. NAGRODY PRZYZNAWANE PRZEZ OGÓŁ STUDENTÓW UJ
Zgłaszanie kandydatów i wybór laureatów

§10

1. Kandydata do nagrody wymienionej w § 4 pkt. 1) lub 2) niniejszego Regulaminu może zgłosić Wydziałowa Rada Samorządu Studentów UJ (WRSS), Koło Naukowe lub grupa co najmniej 10 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Grupa studentów, WRSS lub Koło Naukowe mogą zgłosić wyłącznie po jednym kandydacie do każdej z nagród, o których mowa w ust. 1, przy czym nie jest dopuszczalne zgłoszenie tego samego kandydata do obydwu nagród.

§11

1. Zgłoszenia składane są w formie elektronicznej na adres wskazany przez Organizatora w terminach określonych i ogłoszonych zgodnie z § 13 Regulaminu na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie musi zawierać czytelne podpisy Kandydata wraz z podaniem informacji o roku i kierunku studiów.

§12

 1. Każdemu studentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego przysługuje podczas głosowania jeden głos w każdej kategorii, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez zalogowanie przez studenta na indywidualne konto w systemie USOS i oddanie głosu za pomocą utworzonego w tym celu na platformie USOSweb modułu.
 3. Sposób głosowania gwarantuje pełną anonimowość oddającemu głos.

§13

 1. Zarówno termin zgłaszania kandydatów jak i zakres czasowy głosowania określa Przewodniczący Kapituły.
 2. Terminy, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty niezwłocznie po ich ustaleniu.

Przyjaciel studenta
§14

 1. Nagrodę w kategorii „Przyjaciel studenta” otrzymuje nauczyciel akademicki zatrudniony na UJ jako podstawowym miejscu pracy, który w swej działalności w szczególny sposób ma na uwadze dobro studentów, ich rozwój oraz zdobycie przez nich wiedzy i umiejętności w jak najwyższym stopniu.
 2. Za nauczyciela akademickiego uważa się: pracownika naukowo-dydaktycznego,pracownika dydaktycznego, pracownika naukowego oraz dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej.

Pomocna dłoń
§15

 1. Nagrodę w kategorii „Pomocna dłoń” otrzymuje pracownik administracyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej codziennej pracy w sposób wyróżniający niesie studentom pomoc w rozwiązywaniu ich bieżących problemów.
 2. Za pracownika administracyjnego uważa się każdą osobę zatrudnioną przez Uniwersytet Jagielloński w celu innym niż praca naukowa bądź dydaktyczna, w szczególności: pracownika inżynieryjno – technicznego, pracownika obsługi, pracownika bibliotecznego, pracownika naukowo-technicznego, rezydenta.

ZASADY PORZĄDKOWE
§16

 1. Możliwość uczestniczenia w Gali posiadają zaproszone osoby, które potwierdziły swoją obecność w odpowiednim terminie wskazanym w zaproszeniu.
 2. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat od Uczestników Gali.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Gali z przyczyn od nich niezależnych.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty Uczestników zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Gali.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Galą.

§17

Potwierdzenie uczestnictwa w Gali jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 

Zgłaszanie Kandydatów

ZASADY

Procedura zgłaszania kandydatów, którzy wezmą udział w plebiscycie, jest dostępna w regulaminie Laudacji Studenckich (zobacz „O Laudacjach” > „Regulamin”). Kandydatów do kategorii plebiscytowych zgłasza się w formie elektronicznej tzn. wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz przesyłając skan zgłoszenia na adres: laudacje.studeckie@uj.edu.pl.

Ważne jest to, aby zgłoszenie zostało podpisane przez kandydata, co stanowi wyraz jego zgody na udział w plebiscycie.

Zgłaszanie Kandydatów

Pobierz Formularz

Przyjaciel Studenta

Zgłaszanie Kandydatów

Pobierz Formularz

Pomocna Dłoń

Kandydaci

Kandydaci w kategorii „Pomocna Dłoń”

 • Elżbieta Krąż
 • Paweł Mielnik
 • Beata Palka
 • Stanisław Regiec
 • Małgorzata Sułek

 

Kandydaci w kategorii „Przyjaciel studenta”

 • Małgorzata Barańska
 • Bogusław Bieszczad
 • Michał Choiński
 • Jakub Czernik
 • Kinga Gajda
 • Mariusz Gogól
 • Katarzyna Smoter
 • Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
 • Paweł Ścigaj
 • Piotr Trzepacz
 • Kinga Tutak
 • Paweł Valde-Nowak

 

Plebiscyt

W Plebiscycie uprawnieni do głosowania są wszyscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Decydują oni o przyznaniu nagród plebiscytowych – „Przyjaciel studenta” i „Pomocna dłoń”. Każdy student może oddać jeden głos w każdej kategorii.

O przyznaniu nagrody w kategorii „Laudacja studencka za szczególne zasługi dla społeczności studenckiej UJ” decyduje Kapituła.

Szczegółowe informacje dotyczące plebiscytu oraz formy głosowania znajdują się w regulaminie Laudacji Studenckich (zobacz ,,O Laudacjach,, > ,, Regulamin,, )

W celu oddania głosu należy zalogować się na indywidualne konto na stronie www.usosweb.uj.edu.pl  a następnie otworzyć zakładkę DLA WSZYSTKICH i przejść do sekcji WYBORY.

Przypominamy, że każdemu studentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego przysługuje podczas głosowania jeden głos w każdej kategorii. Głosowanie trwa od 15 – 18 maja 2017 roku. Laureaci poszczególnych kategorii zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali.

Nagroda

Laureaci ,,Laudacji studenckich” oprócz tekstu okolicznościowej mowy pochwalnej otrzymują wyjątkową statuetkę zaprojektowaną specjalnie na tę okazję. Trofeum przedstawia  dłoń podtrzymującą zwój dokumentu przewiązany wstążką – symbol laudacji.

 

Podczas II Edycji statuetki zostały znacznie zmodyfikowane i obecnie są nieodłącznym elementem uroczystości oraz znakiem rozpoznawczym wydarzenia. Wykonywane są z brązu na postumencie z granitu. Opatrzone są dodatkowo okazjonalnym grawerem na mosiężnej tabliczce.

W skład Kapituły wchodzą studenci będący członkami Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ich zadaniem jest wybór laureatów Laudacji  studenckich w kategoriach nieplebiscytowych.

 

Skład osobowy Kapituły:

Patrycja Piłat – Przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Paweł Adamiec -Wydział Prawa i Administracji

Jakub Bakonyi – Wydział Prawa i Administracji

Aleksandra Bajorek -Wydział Matematyki i Informatyki

Anna Ciszek – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Filip Bochno -Wydział Filozoficzny

Iga Kiermut – Wydział Polonistyki

Aleksandra Kuzior – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Tomasz Majdański – Wydział Nauk o Zdrowiu

Aleksandra Roznowska – Wydział Chemii

Formularz kontaktowy

Bądź w kontakcie z nami!